• Martin Svoboda

Urban Combatives

Updated: Nov 22, 2020

S některými drily ze systému Urban Combatives, dále jen UC, jsem se poprvé setkal v klubu ABFC (nyní ACT) a oslovily mě natolik, že jsem se rozhodl poznat tento koncept více. S Lee Morrisonem jsem se osobně poprvé setkal v Amsterdamu koncem roku 2019 na semináři Tier 1 Civilian, který se zabývá problematikou aktivního útočníka z civilního pohledu.

Během dne jsme se kromě teorie a důležitosti nastavení hlavy učili několik jednoduchých a účinných drilů beze zbraně, se zbraní vhodnou k úderům a s bodnou zbraní (nůž, šroubovák, ... ) a to vše postaveno na stejném principu. V další části jsme se věnovali prevenci únosu a technikám úniku z různých druhů pout, konkrétně se učili jak správně nastavit ruce pro spoutání a prakticky zkoušeli únik ze svázání textilní páskou (duck tape) a roztržení plastových pout.

Část je věnována taktické medicíně a stavění masivního krvácení. V teoretickém bloku Lee doporučuje, jaké další dovednosti by si měl člověk osvojit, základy překonávání překážek, jak trénovat fyzickou kondici pro boj a útěk, umět ovládat zbraně, doporučené každodenní vybavení atp. Když jde Lee předvádět blitzkrieg, což je tvrdý a překvapivý útok, který prakticky nedá soupeři šanci se vzpamatovat a bránit, tak celá tělocvična utichne, protože všichni samozřejmě z videí na youtube vědí, co mají čekat. Tím myslím neuvěřitelnou dynamiku a sílu, se kterou techniky předvádí, vždy na 100 %, takže vám nezůstane ani nejmenší pochyb o tom, že to prostě funguje.Kdo je Lee Morrison

Bojovým uměním a sportům se Lee věnuje od 11 let. Ve 23 letech začal pracovat jako vyhazovač v nočních klubech, což dělal 15 let, a jak sám říká, to pro něj byla laboratoř pro testování funkčnosti technik. Mimo to od brzkého věku vyrůstal na ulici a pohyboval se v prostředí gangů a fotbalových chuligánů. Díky tomu má cenný vhled a zkušenosti s psychologií násilí přímo z toho nejhoršího prostředí. Lee svoje zkušenosti nemá samozřejmě jen z ulice. Velmi intenzivně studoval a studuje různé bojové systémy, jak Asijské, tak evropské. Box, řecko-římský zápas, Defendu, Kali, Wing Chun a další. Bojové techniky představují pouze 10 % UC a zbylých 90 % se věnuje mimo jiné nastavení hlavy, přirozené reakce těla na adrenalin, situační obezřetnosti, použití hlasu a pochopení myšlení útočníka.


Co je Urban Combatives

Urban combatives je mezinárodní organizace založená v roce 1999 Lee Morrisonem ve Velké Británii, která vyučuje metody osobní bezpečnosti a ochrany proti násilí. Záměrně není použito slovo sebeobrana, protože UC hodně pracuje s nastavením hlavy a nechce mozek programovat do defenzivní role, ale naopak pokud je to třeba a mám důvod, tak co nejrychleji zpřístupnit ve své hlavě stav řízené agresivity a problém vyřešit rychlým, překvapivým a dostatečně důrazným útokem. V obecné rovině jde o soubor principů a dovedností, které fungují i ve velkém stresu způsobeného bojem a byly jím otestovány. Motem UC je Impact with attitude, což volně přeloženo znamená nastavení hlavy a síla úderu.Testování technik ve stresu a pod tlakem

Velká část tréninku se věnuje zlepšování síly úderů a zvedání psychické odolnosti.

Cílem je tělo opakovaně vystavovat větším dávkám stresu, tak aby se zvedla jeho odolnost na vyplavení adrenalinu. Toho se dosahuje pomocí scénářů a simulací za využití ochranných obleků, umožňujících plný kontakt, a různých metod navození stresu, jako je fyzická zátěž a další metody. Dalším příkladem postupného zvedání odolnosti může být to, že při nácviku u začátečníků využije útočník pro údery lapy, v další fázi boxerské rukavic a u pokročilých žáků MMA rukavice.


Instruktorský program - UC IDP

UC v roce 2019 rozjelo první vlnu nově strukturovaného instruktorského programu, který připravuje nové instruktory a nedávno skončil stress testem, o kterém všichni účastníci mluví jako o jedné z nejnáročnějších věci v životě. Ve skupině byl například držitel pásu organizace Deutscher Meister (BDF), International Champion (WBU) a Interim World Champion(WBU) v boxu, lidé ze zkušeností z armády a dlouholetí cvičenci plnokontaktních sportů, či bojových umění. Na vysněný titul UC full instruktor nedosáhl každý a několik účastníků na sobě musí dál pracovat.

Díky několika seminářům v Holandsku a Německu a získaným kontaktům se mi povedlo podat žádost o zařazení do instruktorského programu, což obnášelo sepsání a doložení zkušeností s bojovými sporty, sebeobranou a popsání mojí motivace. Po několika dnech jsem se dočkal kladné odpovědi, že Lee mojí žádost přijal. Pro přihlášení se předpokládá znalost principů a technik UC, dobrá fyzická připravenost, motivace a je doporučeno opakované zhlédnutí cca 50 hodin výukových videí.IDP první část

Instruktorský program probíhá v evropském ústředí Urban Combatives ve Frankfurtu. Samotné tempo programu je relativně rychlé, klade vysoké nároky na účastníky a předpokládá se jejich dobrá fyzická příprava. Při prvním prodlouženém víkendu se zhruba 25 účastníkům věnovalo celkem až 6 UC full instruktorů, celá akce byla natočena a videa jsme dostali k dispozici pro studijní účely. První den začal teoretickým blokem a nácvikem základních technik a jejich kombinací, ale rozhodně neprobíhal ve volném tempu, všichni se vzájemně teprve poznávali a každý se chtěl ukázat v nejlepším světle. Kromě drilování nácviků ve dvojicich dostáváme i velkou nálož teorie a tipy jak co nejlépe techniky předávat dál.

Druhý den se začínáme věnovat obraně proti úderům a to postupně od základů, až po nácvik čím dál větší silou a agresivitou od 50 až do 100 %, kdy vás partner zkouší knockoutovat. Toto cvičení probíhalo na dobrovolné bázi, ale šel do něj každý. Od té doby těmto technikám 100 % věřím. Pomalu se také začíná mluvit o stress testu. Stress testy provázejí celé IDP a postupně roste i jejich náročnost. Slouží k prověřování naučených technik, zvedání sebevědomí, zvykání si na adrenalin, posilování správného nastavení hlavy na pitbulla a bojovat až do konce.

Třetí den se opět intenzivně cvičilo a psali jsme test z teorie, který prověřuje naší znalost principů. Dále proběhl první stress test, na který jsme chodili postupně po dlouhém čekání, které má za úkol, zvednout hladinu stresu. Součástí stress testu je fyzické vyčerpání a dezorientace, které předchází řešení modelových situací. Fyzická zátěž a před-únava slouží jak pro simulaci reakce těla na adrenalin, tak pro větší bezpečnost figurantů.

Po opakování několika cviků do selhání a lapách jsme šli řešit první situaci, kde na vás agresivně nastoupí útočník oblečený do ochranného obleku. Až mě překvapilo, jak automaticky jsem řešil situaci a po vyřešení útočníka směřoval k únikovému východu. Před druhou modelovou situací vás 10 - 20x otáčí dokola s ucpaným nosem a se zavřenýma očima čekáte, co přijde. Náraz na zeď a údery do hlavy, vyřešení situace končí útočníkem na zemi, kontrolou okolí a směřováním k únikovému východu. Atmosféra po prvním stress testu je velmi euforická, kamarádská a celou skupinu stmeluje dohromady. Mám dobrý pocit, že moje techniky, ať už z klubu ACT, nebo některé nově naučené fungují i pod zátěží a ve stresu, zároveň jsem si vědom toho, že je to pouze vstupní úroveň a zlomek náročnosti celého programu.


IDP druhá část

Druhá část, která měla být zaměřena na obranu proti chladným zbraním, byla přesunuta kvůli současné COVID situaci. Místo toho nám bylo umožněno alespoň přijet a dva dny intenzivně trénovat v malé skupině pod vedením Ralpha Lubicha - UC Senior Instructora. Díky tomu, že nás jeden den bylo 10 a druhý den 6, jsme měli prostor pro vyladění technik z první části a naťuknutí obrany proti chladným zbraním. Velkou část jsme věnovali zlepšování síly úderu, protože ta je v UC klíčová. 


Pokračování programu 

Další části programu se budou konat příští rok a jsou rozděleny na obranu proti chladným zbraním, boj na zemi, obranu proti více útočníkům, metodiku výuky a finální stress test.

Jsem rád, že jsem se vydal touto cestou, která mě posouvá dopředu, zejména díky tomu, že většina principů je přenositelná do tréninku v klubu ACT a obráceně. Vyzkoušel jsem si, že techniky, které trénuji, fungují pod tlakem.


Autor: Martin Svoboda
177 views